Vybrané a nevybrané projekty v rámci 1. výzvy PRV

 

Výzva příjmu žádostí o dotaci v operačním programu Program rozvoje venkova v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko z.s. proběhla ve dnech 14. 7. 2017 – 11. 8. 2017. Příjem žádostí probíhal od 28. 7. 2017 – 11. 8. 2017.  Celkem bylo přijato 40 projektů v těchto 5 Fichích (opatřeních):

 

FICHE 1: Zlepšení technologické vybavenosti podniků  – 5 projektů
FICHE 2: Zpracování a uvádění na trh zemědělských podniků  – 7 projektů
FICHE 4: Investice do zemědělských podniků – 19 projekty 
FICHE 5:  Zvýšení kvality ubytovacích, stravovacích a sportovních zařízení venkovské turistiky – 7 projektů
FICHE 7: Zvyšování společenského využití lesa – 2 projekty

 

Všechny projekty byly posouzeny v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti. V úterý  5. 9. 2017 se konalo jednání Výběrové komise, kde bylo Výběrovou komisí ohodnoceno celkem 40 projektů. Bodové výsledky se promítly do pořadí projektů v jednotlivých Fichích (opatřeních), které odsouhlasila Výběrová komise. Výsledky tohoto hodnocení byly předány Programovému výboru MAS. Programový výbor MAS Horňácko a Ostrožsko následně schválil pořadí a seznam vybraných projektů.Všech 40 projektů bylo vybráno k dotační podpoře z programu PRV SCLLD MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. Celková výše schválené dotace je 9 570 049,- Kč. Vybrané projekty budou registrovány žadateli přes Portál farmáře na RO SZIF v Olomouci nejpozději do 29. 9. 2017. Seznam vybraných projektů ke stažení zde.

 

Další informace