PROJEKT: ,,Družiny regionu MAS Horňácko a Ostrožsko"

 

Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s, která zajišťuje řízení a administraci celého projektu.

Výzva: 03_16_047 : 1_MAS Horňácko a Ostrožsko_OPZ_Prorodinná opatření I.
Poskytovatel dotace: Operačního programu Zaměstnanost, Priorita 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.
Výše podpory: 412 500,- Kč.
Délka trvání projektu: 10 měsíců, od 1.9.2018 do 30.6.2019

 

Zaměření projektu

Projekt se zaměřuje na slaďování rodinného a pracovního života prostřednictvím podpory zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní, případně odpolední pobyt). V rámci projektu bude realizováno prodloužení chodu školních družin o jednu hodinu a pořízení vybavení a herních prvků do družin. Do projektu je zapojeno celkem 8 základních škol z území MAS Horňácko a Ostrožsko.


Zapojené školy: ZŠ Ostrožská Nová Ves, ZŠ Kunovice, ZŠ Nová Lhota, ZŠ Javorník, ZŠ Kuželov, ZŠ Veselí nad Moravou – Hutník, ZŠ Louka, Církevní základní škola Veselí nad Moravou. MAS Horňácko a Ostrožsko zajišťuje řízení a administraci celého projektu.

Aktivity:
1. Prodloužení chodu školních družin o jednu hodinu.
2. Pořízení vybavení, herních a didaktických pomůcek družin.


Podmínky spolupráce při realizaci projektu:

 • Služby péče o děti mohou být poskytovány i v prostorách, ve kterých je provozována družina podle školského zákona; není však možný překryv doby provozu obou zařízení, ta musí být přesně odlišena, tomu pak bude odpovídat i výše nájemného (náklady na vybavení budou způsobilé pouze proporcionálně ve vztahu k využití pro a mimo projekt)
 • Týká se rodičů se školními dětmi (1. stupeň ZŠ), s rodiči dětí musí příjemce uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby
 • Je nutné vést denní evidenci přítomných dětí
 • U cílové skupiny rodičů dětí musí být zajištěna vazba na trh práce. Příjemce má pro každé dítě využívající služeb v rámci projektu písemně doloženo, že oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) splňují jedno z následujících kritérií:jsou zaměstnaní nebo vykonávají podnikatelskou činnost, v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají, jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace. Osoby pečující o dítě jsou uvedeny v přihlášce dítěte do zařízení.


V důsledku projektu je očekáváno, že se prodlouží provozní doba školních družin, zkvalitní se jejich vybavení a nabídka herních a didaktických pomůcek.


Projekt napomůže sladění rodinného a pracovního života u osob pečujících o malé děti (osoby pečující o osobu mladší 15 let). Projekt podpoří jejich zaměstnanost a postavení na trhu práce.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE VE VÝZVĚ Č. 2 PRV

Dne 3. 5. 2018 se konal Seminář pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 2 Programu rozvoje venkova.

 

Diskutovanými tématy bylo představení ,,Přiručky pro žadatele a příjemce PRV MAS HaO", představení pravidel pro zadávání veřejných zakázek v rámci PRV, spolupráce s MAS v rámci připomínek RO SZIF, dodržování termínů a dalších fází projektu, realizace, vyúčtování, udržitelnost, důležité podklady a odkazy.

 

Všem účastníkům děkujeme za účast.

IV. GULÁŠOVÝ FESTIVAL

Dne 28. 4. 2018 se konal IV. Gulašového festivalu na Slováckém dvoře v Ostrožské Nové Vsi. Akce vznikla za spolupráce Slováckého dvora a MAS Horňácko a Ostrožsko.

 

 

Letošního ročníku se účastnilo celkem 9 soutěžních týmů.

 • Krasavci
 • Mužský sbor JMF Derfla
 • Kuželovské zpěvulky
 • Lončáci
 • Míkovjané
 • Obec Ostrožská Nová Ves
 • Hasiči Ostrožská Lhota
 • Hasiči Mařatice
 • Klub kultury UH

Návštěvníci mohli ochutnat skvělé guláše. Počasí nám přálo a účast bsyla obrovská. Účastnící rozhodli o vítezích takto:

 1. Krasavci
 2. Obec Ostrožská Nová Ves
 3. Míkovjané 
 4. Lončáci
 5. Hasiči Ostrožská Lhota

 

Vítěze si volili také soutežní týmy. Cenu soutežních týmů získali Hasiči Mařatice.

Všem děkujeme za účast a tešíme se na další ročník.

 

Další informace