Souhrnné informace o projektu: Společně pro vzdělávání občanů

 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: 3. Další vzdělávání

Název oblasti podpory: 3.1.Individuální další vzdělávání

Číslo výzvy: 37

Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - IP - oblast podpory 3.1.

 

Předpokládané datum zahájení projektu: 01.08.2012  do 31.10.2012

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 15,0

 

Míra podpory: 100% a zálohové financování. První záloha ve výši 25% po podpisu smlouvy

Výše podpory:  6 641 696,- Kč.

Veřejná podpora:  Na projekt se vztahuje pravidlo „de minimis“, tj.  příjemce i každý partner s finančním příspěvkem nesmí překročit 200 000 EUR získaných za poslední tři roky ze všech přidělených podpor de minimis. Toto může omezovat rozpočet příjemce a jeho partnerů s finančním příspěvkem

Globálním cílem prioritní osy 3 OP VK

je posílit adaptabilitu a flexibilitu lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky.

 

Cílem oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání OP VK

je zvýšit kvalitu odborných a obecných kompetencí obyvatel ČR a zvýšit motivaci a posílit aktivní postoj jednotlivců k dalšímu vzdělávání. Usnadnit individuální přístup obyvatel ČR k dalšímu vzdělávání a zvýšení jejich motivace k celoživotnímu učení.

 

Stručný obsah projektu:

Všeobecným cílem předkládaného projektu je podpořit vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí prostřednictvím spolupráce 3 regionů a 5 neziskových organizací na území ČR. Do projektu budou zapojeny dvě Místní akční skupiny MAS Horňácko a Ostrožsko, MAS Nad Orlicí a neziskové organizace zaměřené svou činností na vzdělávací činnosti Novohradská občanská společnost, IMPULS Třebíč .  Projekt obsahuje několik klíčových aktivit, výukových modulů, které se budou uskutečňovat paralelně ve všech zapojených regionech a budou směřovat k vytvoření speciálních výukových programů. Tyto zásadní aktivity jsou pak doplněny aktivitami, které přinesou vzájemný přenos zkušeností a know-how (výměnné exkurze a konference apod.)

 

Projekt bude zaměřen na tři základní oblasti vzdělávání:

 

Základní občanské gramotnosti vedoucí k naplňování cílů funkční občanské společnosti a odpovědného životního styl 

L     Lidská práva a společensko-právní gramotnost především z hlediska podpory místního společenství, místní demokracie, participace na veřejném děn

A   Aktivní občan a rozvoj lokálních prostředí a regionů v globálních souvislostech

 

 

Novohradská občanská společnost o.s. – Nové Hrady se zaměří na tyto vzdělávací moduly:

Rozpočet: 2 126 296,- Kč

1) Odpovědné spotřebitelské chování

2) Rozvoj všeobecného přehledu z hlediska občanských kompetencí

3) Aktivní přístup k obhajobě svých práv a k získávání informací o svých právech

4) Multikulturalismus a prevenci extremismu

 

Mateřské centrum Kamínek – Choceň se zaměří na tyto vzdělávací moduly:

Rozpočet: 897 200,- Kč

1) Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji

2) Odpovědný přístup k financím

3) Rozvoj všeobecného přehledu z hlediska občanských kompetencí

 

Impuls Třebíč – Třebíč se zaměří na tyto vzdělávací moduly:

Rozpočet: 1 089 500,- Kč

1) Zdravý životní styl

2) Prevence kriminality, šikany, psychického násilí

Nad Orlicí o.p.s. – Kostelec nad Orlicí – se zaměří na tyto vzdělávací moduly:

Rozpočet: 475 200,- Kč

1) Aktivní občanství a participaci občanů na veřejném dění

 

MAS Horňácko a Ostrožsko se zaměří na tyto vzdělávací moduly:

Rozpočet: 2 053 500,- Kč

 

1)     Dobrovolnictví (např. rozvoj povědomí o potřebě pomoci druhým; podpora v rámci lokálních společenství; mezinárodní kontext dobrovolnictví; výhody vzájemné pomoci)

2)     Vztah k regionu, lokálnímu společenství (např. rozvoj vztahu k regionu, komunitě; lokální význam občanství, euroobčanství, globální občanství; udržování a vytváření nových tradic; podpora mezigeneračního dialogu a age managementu; společenská odpovědnost firem, vztah ke kulturnímu dědictví a vzdělávání k ochraně a péči o kulturní památky

 

3)     Vztah k médiím a informačním technologiím (např. rozpoznávání manipulativních technik; orientace v mediálním prostoru - jak rozumět mediím; bezpečné chování na Internetu – sociální dopady)

Aktivity projektu:

 

  1. Příprava projektu, tvorba vzdělávacích modulů a učebních materiálů, výukových programů
  2. Příprava metodiky a plán výuky        
  3. Nákup pomůcek a vybavení související s výukovými moduly
  4. Realizace pilotní výuky v regionech
  5. Výměnné exkurze pilotní výuky v regionech
  6.  Závěrečná konference  - propagace vzniklých výukových modulů                                                                                     

Seminář Rajonizace regionu Slovácko 2.3.2013

Seminář Rajonizace subregionů Ostrožsko-Veselsko-Horňácko 23.3. 2013

Pozvánka na seminář o krojích 27.4.2013 v Blatnici pod Svatým Antonínkem

Seminář nad krojovými doklady ze sbírkového fondu oblasti Ostrožska, Horňácka, Veselska, 4.5.2013

Tvůrčí workshop 11 tvůrců k ukázce šití lidových krojů z Ostrožska, Horňácka a Veselska, 11.5.2013

Pozvánka na tvůrčí workshop - ukázky šití a výzdoby lidových krojů, 21.9.2013

Pozvánka na kurz - Počítačová a internetová gramotnost 30.5.2013

Pozvánka na kurz - Počítačová a internetová gramotnost 29.5.2013

Pozvánka na kurz - Počítačová a internetová gramotnost 3.6.2013

Pozvánka na kurz - Počítačová a internetová gramotnost 4.6.2013

Fotky ze semináře Počítačová a internetová gramotnost

IMG 0545

IMG 0547

IMG 0552

horizont barva

Další informace