Kontrolní a revizní komise

 

Dle nových stanov, schválených Valnou hromadou dne 20.2.2015.

 

Kontrolní a revizní komise je kontrolní orgán MAS.

Kontrolní komise má 3 členy. Členové kontrolní a revizní komise musí být voleni z řad členů – partnerů MAS. Členové kontrolní a revizní komise jsou voleni valnou hromadou na dobu 4 let, opakované zvolení je možné. Členem kontrolní a revizní komise nemůže být zvolen předseda MAS, zaměstnanec MAS, ani člen programového výboru nebo výběrové komise.

Každý člen kontrolní a revizní komise má jeden rozhodující hlas. Kontrolní a revizní komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové s nadpoloviční většinou všech hlasů.
Usnesení je přijato, jestliže je schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
Zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti podává kontrolní a revizní komise valné hromadě nejméně jedenkrát ročně.


Do pravomoci kontrolní a revizní komise patří zejména:
a) projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
b) dohled nad činností MAS a souladem činností jejích orgánů se zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy, standardy MAS a SCLLD,
c) nahlížení do účetních knih a jiných dokladů MAS týkajících se činnosti MAS a kontrola obsažených údajů,
d) svolání mimořádného zasedání valné hromady a programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy MAS,
e) kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS,
f) monitoring a hodnocení SCLLD (dozor nad realizací SCLLD a naplňování cílů stanovených v SCLLD, zpracování indikátorového a evaluačního plánu SCLLD a jeho předložení programovému výboru ke schválení).

 

Seznam členů kontrolní a revizní komise:

1. Ing. Radim Buzík - zástupce veřejného sektoru

2. Ing. Antonín Kolůch - zástupce podnikatelského sektoru

3. Ing. Miloš Valenta, PhD. - zástupce neziskového sektoru

 

Směrnice MAS:

 

 

Další informace