Výběrová komise

Výběrová komise - dle nových stanov MAS Horňácko a Ostrožsko, schválených Valnou hromadou dne 20.2.2015:

Výběrová komise je orgánem MAS plnícím výběrovou funkci. Členové výběrové komise musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí, přičemž musí být vždy dodržena podmínka, aby veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavovaly více než 49 % hlasovacích práv.

Členové výběrové komise jsou voleni valnou hromadou na dobu jednoho roku, opakované zvolení je možné.
Výběrovou komisi tvoří 9 členů. Je-li jejím členem fyzická osoba, musí být bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání a svéprávná. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
Je-li členem – partnerem MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji na zasedání výběrové komise zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Zaměstnanci MAS nemohou být členy výběrové komise a jejího jednání se mohou zúčastnit s hlasem poradním.
Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrové komise rovné.
Výběrová komise volí a odvolává předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí zasedání Výběrové komise.
Výběrová komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové s nadpoloviční většinou všech hlasů. Usnesení výběrové komise je přijato, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.
Do pravomoci výběrové komise patří zejména předvýběr projektů na základě objektivních kritérií, stanovení jejich pořadí podle přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD.

Složení členů výběrové komise, schválené valnou hromadou MAS dne 26. 2. 2019:

Za podnikatelský sektor:  František Křivák, Lenka Buráňová

Za neziskový sektor: Marie Petrů Dis., Vít Hrabal, Miroslav Kuřímský

Za veřejný sektor: Ing. Jaroslava Bedřichová, Ing. Petr Šmidrkal, Antonín Jelének, Mgr. Antonín Okénka

 

Programovací období 2014-2020:

Výběrová komise - je orgánem MAS, který tvoří 9 členů MAS. Do působnosti Výběrové komise patří zejména:

  • hodnocení a výběr projektů předložených žadateli
  • předkládání vybraných projektů ke schválení Programovému výboru
  • provádí další související činnosti

 

2019

Zápis 19.9.2019

Zápis VK 18.9.2019

Zápis VK 6.6.2019

Zápis z VK 2. 4. 2019

Zápis z VK 28. 3. 2019

 

 

 

2018

Zápis z VK 13. 12. 2018

Zápis z VK 19. 11. 2018

Zápis z VK 15. 8. 2018

Zápis z VK 28. 6. 2018

Zápis z VK 25. 6. 2018

Zápis z VK 15. 3. 2018

Zápis z VK 13. 3. 2018

Zápis z VK 1. 2. 2018 

 

2017

Zápis z VK 11.12.2017

Zápis z VK 5. 9. 2017

Zápis z VK 30. 8. 2017

 

2012

Zápis z VK 24.4.2012

Zápis z VK 2.3.2012

Zápis z VK 27.2.2012

Zápis z VK 17.2.2012

 

2011

Zápis z VK 12.10.2011

Zápis z VK 11.10.2011

Zápis z VK 5.10.2011

Zápis z VK 9. 6. 2011

Zápis z VK 8. 6. 2011

Zápis z VK 6. 6. 2011

 

2010

Zápis z VK 7. 6. 2010

Zápis z VK 3. 6. 2010

Zápis z VK 15. 2. 2010

 

2009

Zápis z VK 5. 10. 2009

Zápis z VK 29. 9. 2009

Zápis z VK 7. 5. 2009

Zápis z VK 30. 4. 2009

 

Další informace