Výzvy PRV

Upozornění

Před podáním žádosti o dotaci a příloh přes Portál farmáře na MAS je nutné finální verze dokumentů ULOŽIT a poté odeslat podání na MAS. V opačném případě hrozí, že se dokumenty nenahrají!


Informace k monitorovací zprávě za rok 2019 pro příjemce dotace - monitorovací zprávu za rok 2019 je povinnost odevzdat prostřednictví Portálu farmáře do 31. 07. 2020.

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY K VÝZVĚ:

Seznam přijatých projektů

4. VÝZVA MAS

Harmonogram administrace 4. výzvy PRV

Pozvánka na webinář 25.3.2021

Fiche 10 Rozvoj obcí a spolků

Počet obyvatel k 1. 1. 2020

Seznam podpořených projektů na MAS

DOKUMENTY K HODNOCENÍ A SCLLD MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO:

Vnitřní předpis PRV- pro výzvu č.4

Programový rámec Programu rozvoje venkova

SCLLD MAS Horňácko a Ostrožsko

SCLLD MAS Horňácko a Ostrožsko - přílohy

PRAVIDLA, PŘÍRUČKY, POSTUPY K VÝZVĚ:

Obecná pravidla

Specifická pravidla

Žádost o přístup do Portálu farmáře

Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře

Fiche 10 - čl. 20

Příloha č. 21 Pravidel – Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje obce

Příloha č. 22 Pravidel – Soulad s MAP

Příručka pro zadávání zakázek PRV 2014 – 2020

Příručka pro publicitu PRV

Postup pro podání žádosti o dotaci přes Portál farmáře - prezentace

Postup pro doložení aktualizované Žádosti po ukončení CM a VŘ

Posup pro doložení čestného prohlášení deminimis

Postup pro nastavení emailové komunikace v Portálu farmáře

Specifikace práce s průřezovými přílohami

Instrukce pro kontrolu příloh k Žádosti o dotaci

Instrukce pro kontrolu Žádosti o dotaci

Instrukce pro posuzování přijatelnosti a dalších podmínek

Nejčastější dotazy k zakázkám

Nejčastější dotazy ze semináře

Cenový marketing - doporučený vzor

Objednávka - doporučený vzor

Generátor publicity

 

3. VÝZVA

- Seznam přijatých projektů ve 3. výzvě

- Seznam vybraných a nevybraných projektů ve 3. výzvě

 

Pozvánka na seminář 17.8.2020

 

Prezentace ze semináře

 

Prezentace pro příjemce

 

 

TEXT VÝZVY

- Text 3. výzvy

- Text 3. výzvy - oprava

- Harmonogram administrace 3. výzvy PRV

 

FICHE

- Fiche 1 Zlepšení technologické vybavenosti podniků

- Fiche 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

- Fiche 4 Investice do zemědělských podniků

- Fiche 5 Zvýšení kvality ubytovacích, stravovacích a sportovních zařízení venkovské turistiky

- Fiche 10 Rozvoj obcí a spolků

 

PŘÍLOHY K FICHÍM

- Počet obyvatel k 1. 1. 2019

- Seznam podpořených projektů na MAS

 

DOKUMENTY MAS

- Vnitřní předpis PRV

- SCLLD MAS Horňácko a Ostrožsko

- Programový rámec Programu rozvoje venkova

- Strategický rámec MAP 

 

PRAVIDLA, PŘÍRUČKY a POSTUPY

- Fiche 1 a Fiche 5 - čl. 19, odst. 1, písm. b

- Fiche 2 - čl. 17, odst. 1, písm. b

- Fiche 4 - čl. 17, odst. 1, písm. a

- Fiche 10 - čl. 20

- Podrobný postup pro vygenerování a zaslání žádosti o dotaci přes Portál farmáře

- Žádost o přístup do Portálu farmáře

- Postup pro podání žádosti o dotaci přes Portál farmáře - prezentace

- Postup pro nastavení emailové komunikace v Portálu farmáře

- Pravidla 19. 2. 1. Podpora provádění operací v rámci SCLLD

- Příručka pro zadávání zakázek PRV 2014 – 2020

- Specifikace práce s průřezovými přílohami

- Postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví

- Postup pro doložení Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

- Postup pro doložení Čestného prohlášení de minimis

- Postup pro doložení aktualizované Žádosti po ukončení CM a VŘ

- Propojenost podniků – posuzování

- Příručka pro publicitu PRV

- Generátor publicity

- Klasifikace ekonomických činností

- Kombinovaná nomenklatura – celní sazebník

- Nejčastější dotazy – definice malých a středních podniků

- Nejčastější dotazy ze semináře

- Nejčastější dotazy k zakázkám

- Instrukce pro posuzování přijatelnosti a dalších podmínek

- Instrukce pro kontrolu příloh k Žádosti o dotaci

- Instrukce pro kontrolu Žádosti o dotaci

- Cenový marketing - doporučený vzor

- Objednávka - doporučený vzor

- Příloha č. 21 Pravidel – Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje obce

- Příloha č. 22 Pravidel – Soulad s MAP

 


 2. VÝZVA

Seznam vybraných a nevybraných projektů ve 2. výzvě

Seznam přijatých projektů ve 2. výzvě 

VÝZVA

- Text 2. výzvy

- Harmonogram administrace 2. výzvy PRV

- Pozvánka na seminář 17.1.2018

- Prezentace PRV 17.1.2018

 

FICHE

- Fiche 1 Zlepšení technologické vybavenosti podniků

- Fiche 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

- Fiche 5 Zvýšení kvality ubytovacích, stravovacích a sportovních zařízení venkovské turistiky

 - Fiche 6 Lesní cesty 

- Fiche 7 Zvyšování společenského využití lesa

- Fiche 8 Předávání znalostí a informační akce

 

PŘÍLOHY K FICHÍM

- Počet obyvatel k 1. 1. 2017

- Evidence zaměstnanců

- Velikost podniku

- Seznam podpořených projektů v 1. výzvě

 

DOKUMENTY MAS

- Vnitřní předpis PRV

- SCLLD MAS HaO

- SCLLD MAS HaO Přílohy

 

PRAVIDLA A PŘÍRUČKY

- Fiche 1 a Fiche 5 - čl. 19, odst. 1, písm. b

- Fiche 2 - čl. 17, odst. 1, písm. b

- Fiche 6 - čl. 17, odst. 1, písm. c

- Fiche 7 - čl. 25

- Fiche 8 - čl. 14

- Podrobný postup pro vygenerování a zaslání žádosti o dotaci přes portál farmáře

- Pravidla 19. 2. 1. Podpora provádění operací v rámci SCLLD

- Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV 2014 - 2020_verze 3

- Výpočet finančního zdraví

- Klasifikace ekonomických činností

- Příkladový manuál na vyplnění přílohy prohlášení o zařazení podniku

- Definice malých a středních podniků_nejčastější dotazy

- Příručka pro publicitu PRV_verze 3

-  Generátor publicity

- Publicita PRV vzor

- Kombinovana nomenklatura - celní sazebník

- Instrukce pro kontrolu příloh k Žádosti o dotaci 19.2.1.

- Instruce pro kontrolu přijatelnosti a dalších podmínek Žádosti o dotaci 19.2.1

- Instrukce pro kontrolu MAS Žádosti o dotaci 19.2.1

- Vygenerování ŽOP

- Zjednodušený postup pro doložení příloh k VŘ

- Příručka pro žadatele a příjemce ve 2. výzvě PRV

 - Čestné prohlášení de minimis

 

CENOVÝ MARKETING 

Objednávka vzor

Cenový marketing vzor

 

 ,,CHYBNÍK"

- Chybník - úprava ŽOD

 

 

 


1. VÝZVA 

 

 

 Vybrané a nevybrané projekty 1. výzvy PRV

 

Výzva příjmu žádostí o dotaci v operačním programu Program rozvoje venkova v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko z.s. proběhla ve dnech 14. 7. 2017 – 11. 8. 2017. Příjem žádostí probíhal od 28. 7. 2017 – 11. 8. 2017.  Celkem bylo přijato 40 projektů v těchto 5 Fichích (opatřeních):

 

FICHE 1: Zlepšení technologické vybavenosti podniků  – 5 projektů
FICHE 2: Zpracování a uvádění na trh zemědělských podniků  – 7 projektů
FICHE 4: Investice do zemědělských podniků – 19 projekty
FICHE 5:  Zvýšení kvality ubytovacích, stravovacích a sportovních zařízení venkovské turistiky – 7 projektů
FICHE 7: Zvyšování společenského využití lesa – 2 projekty

 

Všechny projekty byly posouzeny v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti. V úterý  5. 9. 2017 se konalo jednání Výběrové komise, kde bylo Výběrovou komisí ohodnoceno celkem 40 projektů. Bodové výsledky se promítly do pořadí projektů v jednotlivých Fichích (opatřeních), které odsouhlasila Výběrová komise. Výsledky tohoto hodnocení byly předány Programovému výboru MAS. Programový výbor MAS Horňácko a Ostrožsko následně schválil pořadí a seznam vybraných projektů. Všech 40 projektů bylo vybráno k dotační podpoře z programu PRV SCLLD MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. Celková výše schválené dotace je 9 570 049,- Kč. Vybrané projekty budou registrovány žadateli přes Portál farmáře na RO SZIF v Olomouci nejpozději do 29. 9. 2017. Seznam vybraných projektů ke stažení zde.

 

Seznam přijatých projektů

 

 VÝZVA

- Text 1. výzvy

Harmonogram administrace 1. výzvy PRV

- Pozvánka na seminář 3. 8. 2017

 

FICHE

- Fiche 1 Zlepšení technologické vybavenosti podniků

- Fiche 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

- Fiche 3 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky místních trhů

- Fiche 4 Investice do zemědělských podniků

- Fiche 5 Zvýšení kvality ubytovacích, stravovacích a sportovních zařízení venkovské turistiky

- Fiche 6 Lesní cesty

- Fiche 7 Zvyšování společenského využití lesa

- Fiche 8 Předávání znalostí a informační akce

 

PŘÍLOHY K FICHÍM

Počet obyvatel k 1. 1. 2016

Seznam podpořených projektů v 1. výzvě

- Velikost podniku

 

DOKUMENTY MAS

Vnitřní předpis PRV

SCLLD MAS HaO IROP A PRV A OP Z čistopis 3. 5. 2017

SCLLD MAS HaO Přílohy final

 

 

PRAVIDLA A PŘÍRUČKY

- Fiche 1, Fiche 5 článek 19. 1. b

- Fiche 2 článek 17. 1. b

- Fiche 3 článek 35. 2. d

- Fiche 4 článek 17. 1. a

- Fiche 6 článek 17. 1. c

- Fiche 7 článek 25 (NIL)

- Fiche 8 článek 14

- Podrobný postup pro vygenerování a zaslání žádosti o dotaci přes portál farmáře

- Pravidla 19. 2. 1. Podpora provádění operací v rámci SCLLD

- Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV 2014 - 2020

- Výpočet finančního zdraví

- Klasifikace ekonomických činností

- Příkladový manuál na vyplnění přílohy prohlášení o zařazení podniku

- Příručka pro publicitu s účinnosti od 1. 11. 2016

- Příručka pro žadatele a příjemce výzva č. 1

- Pravidla pro publicitu

- Generátor publicity

- Publicita PRV vzor

- Vygenerování ŽOP

- Čestné prohlášení de minimis

 

CENOVÝ MARKETING 

- Objednávka vzor

- Cenový marketing vzor

 

,,CHYBNÍK"

Postup pro „nalezení“ Žádosti o dotaci v Portálu farmáře, jakmile obdržíte tzv. Chybník

 

 

 

 

Další informace