logo

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Horňácko a Ostrožsko pro období 2014–2020 (SCLLD) je hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území MAS v daném
programovém období EU a pro uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).


SCLLD má čtyři základní části:
1) Popis území a zdůvodnění výběru – základní rámec fungování MAS
2) Analytická část – zachycení situace v území
3) Strategická část – stanovení směřování rozvoje a způsobů naplňování rozvoje
4) Implementační část – stanovení mechanismů a podpory naplňování SCLLD a vazeb mezi programovými rámci

Implementační část vyústí do tzv. programových rámců, v nichž budou konkretizovány vazby SCLLD na jednotlivé operační programy a určeny předpokládané finanční toky a
jejich alokace na opatření SCLLD.

Tvorba SCLLD probíhá kombinací komunitních přístupů a expertního zpracování výstupů a diskuzí místních aktérů. Realizační tým je tvořen představiteli a pracovníky MAS a
experty ze společnosti GaREP.
Při sběru problémů zájmového území a při přípravě návrhů bylo provedeno dotazníkové šetření mezi místními podnikateli, občany a zástupci neziskových zájmových organizací
(NNO). Současně byly od představitelů všech obcí MAS shromážděny informace o situaci v obci a o hlavních problémech a potřebném směřování rozvoje.

FINÁLNÍ VERZE STRATEGIE CLLD MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 2014 - 2020 PŘEDKLÁDANÁ NA MINISTERSTVO MÍSTNÍHO ROZVOJE ČR.

PŘÍLOHY STRATEGIE CLLD MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 2014 - 2020.

 

SCHVÁLENÍ STRATEGIE CLLD MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO, Z.S.

SCLLD MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 2014 - 2020

Schválená verze strategie ke stažení zde:

 

FINANČNÍ PLÁN

 

- Finanční plán MAS HaO_změna_indikátory

- Finanční plán MAS HaO_změna_celkem

Další informace